Etik, engagemang och omsorg bygger förtroende

Corporate responsibility och tillit skapar en hållbar affärsmodell

Hoist Finance åtagande att ta samhällsansvar är invävt i allt vi gör från vår etiska affärsmodell, engagemanget med våra partners, våra överenskommelser med våra

kunder till vår omsorg om alla medarbetare och vår minimerade miljöpåverkan. Vi anser att vi genom vårt hållbarhetsarbete uppvisar ett etiskt ledarskap i branschen, och därigenom skapar och upprätthåller vi ett långsiktigt förtroende från våra kunder, partners, medarbetare och samhället som helhet.

Hoist Finance arbetar fortlöpande med de lokala kontoren för att skapa planer och vidta åtgärder som gynnar integrationen av hållbarhet i den dagliga affärsverksamheten. Alla våra initiativ och aktiviteter styrs av våra fyra vägledande hållbarhetsprinciper:

Respekt för kunder och partners, handlar om att skydda våra kunders och partners integritet. Kunderna ska behandlas med respekt och värdighet genom en konstruktiv och öppen dialog.

Respekt för affärsetik handlar om att uppfylla alla lagar, regler och interna riktlinjer genom att agera etiskt och med integritet.

Respekt för mänskliga och fackliga rättigheter innebär att visa respekt för individen och att erbjuda alla våra medarbetare yrkesmässig utveckling och jämlika möjligheter på en hälsosam och säker arbetsplats.

Respekt för miljön innebär att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet genom ökad medvetenhet om vår negativa inverkan och fokus på åtgärder som gör skillnad.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Ring mig

Ring mig senare