Etablerad närvaro på den europeiska marknaden

Hoist Finance köper och hanterar förfallna fordringar i 10 länder i Europa. Många av dessa marknader har stora skillnader när det gäller lagstiftning, syn på att tillhandahålla finansiella tjänster, attityd till förfallna fordringar och återbetalningsmönster. Hoist Finance lokala kompetens och närvaro möjliggör en positiv dialog med kunderna på deras villkor.

Belgien och NederländernaMarknaden för förfallna fordringar är under utveckling i regionen, men inte i samma takt som i södra Europa. Större banker tenderar att sköta sin återvinning internt och avyttringar av fordringsportföljer är därmed inte lika vanliga. Vissa tecken på förändring finns dock.

FrankrikeDen franska verksamheten kombinerar intern inkasseringsverksamhet med ett nätverk av tillförlitliga och noggrant utvalda tredjepartsleverantörer. Den franska marknaden är fortfarande inte lika utvecklad som de övriga europeiska marknaderna och det finns fortfarande en stor tillväxtpotential. Hoist Finance har två plattformar i Frankrike, i Lille och i Bayonne.

Tyskland och Österrike: Hoist Finance etablerades i Tyskland 1997. Partnerskap är nu på plats med över 100 banker. Hoist Finance bedömer att den tyska marknaden på sikt kommer att röra sig mot en situation liknande den brittiska med en snabbare försäljningstakt och en större andel nyare fordringar av dem som avyttras. Närmare hälften av marknaden utgörs av så kallade forward flow-avtal.

I Österrike är marknaden för förvärv av underpresterande fordringar relativt liten med ett begränsat antal köpare. Även om marknaden är diversifierad har de stora bankerna en relativt stor marknadsandel och är koncentrerade i Wien. Den österrikiska verksamheten har administrerats från Tyskland sedan 1997.

Grekland: Sedan 2016 har Hoist Finance ett avtal med Greklands centralbank där man ingår i ett konsortium vars uppgift är att likvidera 16 banker samt ansvara för omstrukturering och optimering av den grekiska banksektorn.

ItalienHoist Finance har en stark position på den italienska marknaden efter en framgångsrik expansion till segmentet förfallna lån till små- och medelstora företag (SME). Den betydande omfattningen av denna marknad är i grunden kopplad till det stora antalet småföretag i Italien. Hoist Finance har två callcenters i Italien, i Rom och i Lecce.

Polen: Den polska marknaden fortsätter att utvecklas mot att bli en alltmer mogen marknad. Marknaden har vuxit och kommit att bli ungefär lika stor som den tyska marknaden, mätt som förvärvspris för fordringsportföljerna. Hoist Finance är en av de största köparna av fordringar och har funnits på den polska marknaden sedan 2011.

Spanien: Hoist Finance etablerades på den spanska marknaden genom förvärvet av Optimus i augusti 2016 och verksamheten har vuxit markant. Utöver integrationen av Optimus och införandet av koncerninfrastruktur i den spanska verksamheten, har de lokala medarbetarna också byggt upp en intern kapacitet för legala processer.

Storbritannien: Hoist Finance är en av de största aktörerna i Storbritannien där man har två insamlingscenter, huvudcentret i Manchester och ett centrum i Milton Keynes. Efter en omfattande process blev bolaget 2016 godkänt av Financial Conduct Authority (FCA) som bekräftade företagets plats som en ledande kraft i branschen.

Ring mig

Ring mig senare