Sunt förnuft – vår vägledande princip

I tider av negativa räntor och makroekonomisk och politisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att vara tydlig med sina mål och principer. För mig är det förvånande att få frågan om vårt fokus ligger på att leverera idag eller bygga för framtiden.

Visserligen läggs grunden för framtida tillväxt och vinst genom att ha en tydlig plan och klara mål. Men man kan bara skapa något beständigt genom att genomföra strategin här och nu. Och det bör resultera i förbättringar redan i dag. För mig är det sunt förnuft. Och detta sunda förnuft är kort sagt vårt företags främsta väg­ledande princip.

Låt mig nu berätta om våra framsteg under 2016 ur några olika perspektiv.

Våra siffror

I korthet var 2016 ytterligare ett år då vi uppvisade förbättringar och rörde oss närmare våra medellånga finansiella mål. EBIT ökade med 39 procent till 935 (675) och vår EBIT-marginal ökade till 36 procent (30). Vårt resultat före skatt ökade med 87 procent till 533 MSEK (285). Vi ökade avkastningen på eget kapital under året till 18 procent (12). Sammanfattningsvis ett mycket framgångsrikt och lönsamt år för Hoist Finance.

Vårt team

Det grundläggande skälet till våra framgångar under 2016 är det hårda och utmärkta arbete som alla medarbetare på Hoist Finance utfört. 2016 var ett år då vi fortsatte utveckla och förbättra vår organisation. Vi har inte bara uppfyllt målen varje kvartal utan också byggt vidare på företaget för framtiden. Tillsammans skapar vi en värderingsdriven organisation där initiativ som baseras på sunt förnuft premieras. Våra framgångar ger betydande värde till vårt växande företag, och våra misslyckanden ger oss insikter om hur vi ska bli bättre.

Våra partners

Under året har vi också ytterligare stärkt relationerna till våra partners, det vill säga större internationella banker och finansiella institut. Det är logiskt – eller sunt förnuft – för dem att fokusera på sina konkurrensmässiga fördelar när det kommer till storlek och att vårda kundrelationer, medan de överlåter sina förfallna fordringar till Hoist Finance som är specialiserat och betydligt mer effektiva i hanteringen av dessa. Hoist Finance uppfattas således alltmer som en långsiktig, transparent och pålitlig partner till finansbranschen, vilket bevisas av det faktum att flera partners återvänder till oss för att få råd, år efter år.

Våra investerare

Våra framsteg kan också ses i klara siffror. Under de åtta kvartal som har gått sedan vår börsnotering har vi visat att vi kan bibehålla en hög men stabil tillväxt­kurva. Vi fortsätter att ha ett extra stort fokus på riskreducering för att säkerställa att våra investeringar i portföljer med tioåriga kassaflöden genomförs på långsiktigt hållbara nivåer – sunt förnuft.

När jag pratar med investerare nämner jag ofta att ett av våra mål är att det år 2020 ska visa sig att Hoist Finance etablerade ett nytt fenomen inom det finansiella ekosystemet – en permanent enhet som hjälper bankerna att hantera förfallna lån. Vi kommer att fortsätta röra oss mot denna position samtidigt som vi förbättrar vår operationella effektivitet, kapitaleffektivitet och finansieringsstruktur. Allt för att även fortsättningsvis ge en förutsägbar, växande och stabil avkastning till våra aktieägare.

Våra kunder

Vi gör fortlöpande investeringar – både i personal och i system – för att kunna erbjuda varje kund skräddarsydda lösningar så att han eller hon kan bli skuldfri. Vår metod grundas på individuella överenskommelser som tar sin utgångspunkt i vår erfarenhet att varje individ har en önskan om att bli skuldfri. Under året har vi investerat i en ny webbplats för våra kunder och en användarvänlig sms-lösning som kommer att lanseras i Storbritannien under 2017. Vår ambition, som återigen grundas på sunt förnuft,  är att göra kundens resa så enkel som möjligt och se till att alla kunder kan interagera med oss på det sätt som de själva föredrar

Våra framsteg under 2016

Jag vill passa på att nämna ett par av de långsiktiga grundpelare som vi lyckats uppnå under året.

Vi ingick ett strategiskt partnerskap med den grekiska centralbanken för att hjälpa dem att omstrukturera den grekiska banksektorn. Vi tilldelades det långfristiga kreditbetyget Ba1 från Moody’s, och vi diversifierade och breddade vår finansieringsbas genom en framgångsrik obligationsemission. Vi tog steget in på den spanska marknaden där vi nu kan erbjuda samma tjänster till de spanska bankerna som vi gör i resten av Europa. Med samma disciplin och sunda förnuft som när vi går in i ett nytt land utökade vi vårt erbjudande till att även omfatta lån till små och medelstora företag samt lån med säkerhet under året.

Våra löften för 2017

Under året som kommer ska vi fortsätta att lägga fokus på att utveckla vår verksamhet i enlighet med våra strategiska mål:

  • Att vara prioriterade av kunderna innebär att fortlöpande arbeta för att förbättra kundupplevelsen. Vi hjälper våra kunder att få bättre ekonomi. För att göra detta måste vi ständigt investera i våra medarbetare, våra system och våra processer. Under 2017 kommer vi att utveckla nya verktyg för kundinteraktion för att underlätta för kunderna att välja önskat kontaktsätt.
  • Genom att gå in i nya länder och nya tillgångsklasser tar vi bestämda steg mot att bli bankernas främsta val av partner. Vi uppfyller också de strängaste myndighetskraven och håller fast vid sunt förnuft. Våra partners kan lita på att de i oss har en partner som uppfyller högsta möjliga normer.
  • Vår strävan efter operativ effektivitet,
    kapitaleffektivitet och förbättrad finansieringsstruktur kommer att
    fortsätta vara ett av våra prioriterade områden. Vi kommer att ta flera steg mot att nå våra finansiella mål på medellång sikt. Vår kommunikation kommer att fortsätta vara så transparent och tydlig som möjligt, vilket gör oss attraktiva för investerare.
  • Vi kommer att fortsätta skapa ett extraordinärt företag med extraordi­nära människor. Med marknadens bästa team kommer vi också att kunna uppnå målet att bli den bästa arbetsplatsen.

För att få en fungerande europeisk ekonomi måste de europeiska bankerna vara sunda. Varje dag ställs miljontals nya krediter ut i det europeiska banksystemet – och delar av dessa kommer av olika skäl att fallera.

Som vägledning i vår resa mot att bli en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut förlitar vi oss på vår mission. Denna är inbyggd i vårt växande företags DNA och bygger på sunt förnuft.

”Our Mission – Your Trust”

Ring mig

Ring mig senare