Bra marknad och stärkt organisation

Marknaden var betydligt mer attraktiv 2018, med högre avkastning och ny reglering som stimulerade utbudet. Det bidrog till att Hoist Finance kunde leverera sitt bästa finansiella resultat hittills. Vi uppnådde en stark tillväxt i portföljförvärv och expanderar både produktmässigt och geografiskt. Vi implementerade en ny operativ modell för att bli mer effektiva och ändamålsinriktade.

2018 – mycket bra resultat

Jag är mycket nöjd med resultatet för 2018. Hoist Finance portföljtillväxt 2018 var den högsta någonsin och översteg de totala portföljinvesteringarna under 2016 och 2017. Summa rörelseintäkter för helåret steg 20 procent till 2 829 MSEK (2 365) och resultatet före skatt ökade med 30 procent till 755 MSEK (581). Årets förvärv av fordringsportföljer uppgick till 8 048 MSEK, en ökning med nästan 90 procent jämfört med 4 253 MSEK under 2017. Vår inkassering genererade 105 procent av portföljvärdet, vilket är det bästa utfallet på fem år. K/I-talet introducerades som ett nytt nyckeltal för Hoist Finance för att öka vårt interna fokus på kostnadseffektiviteten.

Stark organisation

Under 2018 vidtog Hoist Finance flera åtgärder för att förbättra verksamheten. Vi har en ny stark, erfaren och engagerad ledningsgrupp, och jag är övertygad om att vi nu har rätt team på plats för att leverera på våra mål. Vi implementerade en ny operativ modell på alla marknader, med färre mellanchefer. Modellen är identisk på alla våra marknader och möjliggör snabb kunskapsöverföring. Vi implementerar nya koncerngemensamma digitala lösningar som gör styrning, analys och kundinteraktion enklare och mer kostnadseffektiv. Vi sänker våra kostnader och förbättrar effektiviteten genom centralisering av kontor och resurser på våra kompetens- och servicecenter.

Utökat erbjudande

Även om förfallna lån inom konsumentsegmentet förfallna fordringar utan säkerheter endast utgör cirka 11 procent av den totala marknaden för förfallna lån, har detta traditionellt varit Hoist Finance kärnverksamhet. Att ta en större del av marknaden för förfallna lån och till och med förvärva icke kreditförsämrade fordringsportföljer har därför varit en mycket viktig strategisk prioritet för Hoist Finance under 2018. Ett exempel på det är förvärvet av verksamheten i det italienska kredithanteringsföretag Maran. Den väl ansedda Maran-koncernen grundades 1993 och har stora italienska banker och finansinstitut som kunder. Med detta förvärv kan vi erbjuda en helhetslösning på den italienska marknaden, inklusive inkasseringstjänster för tredje part och portföljförvärv inom alla tillgångsklasser, eller en kombination av båda. Förvärvet förväntas slutföras under första halvåret 2019. I början av 2019 tecknade vi ett avtal om att förvärva huvudsakligen förfallna Hoist Finance Årsredovisning 2018 5 Vd-ord konsumentlån utan säkerhet motsvarande cirka 900 MSEK (400 MPLN) från det polska skuldhanteringsbolaget GetBack. Transaktionen förväntas att avslutas under våren 2019. Vår ambition är att växa inom vår historiska kärnverksamhet och expandera till närliggande segment där vi har erfarenhet och kan åstadkomma en operativ hävstångseffekt. 2018 utgjordes våra portföljinvesteringar till 59 procent av förfallna konsumentlån utan säkerhet, 27 procent av förfallna konsumentlån med säkerhet och 14 procent av icke-kreditförsämrade fordringar.

Utsikter för 2019

Till följd av förändringarna i våra RWA som vi tillkännagav i december minskade vår kärnprimärkapitalrelation till 9,66 procent (11,70) per 31 december 2018. Det begränsar vår kapitalflexibilitet och vår förväntade förvärvsvolym 2019. I vårt huvudscenario förväntar vi oss nu portföljinvesteringar på runt 5 miljarder SEK 2019, vilket är i stort sett i linje med den genomsnittliga förvärvsvolymen för Hoist Finance de senaste tre åren. Därefter förväntar vi oss att förvärvsvolymen ska fortsätta att öka. Regelverksförändringarna under 2018, medförde ändrade förutsättningar för affärsverksamheten. I ett längre perspektiv är det viktigaste att Hoist Finance fortsätter att skapa värde genom att bli än mer effektiva i sättet att bedriva kärnverksamheten. Vi fortsätter stolt att utvecklas i linje med vår vision, ‘Helping people keep their commitments’. Med vår konstruktiva och holistiska approach till inkassering hjälper vi skuldsatta hushåll att hålla sina åtaganden så att de kan återinträda i det finansiella ekosystemet. Kunderna har ofta en relation med Hoist Finance i upp till tio år, varför det är viktigt för vår verksamhet att vi alltid har kundernas bästa i åtanke. En hållbar inkassering av förfallna fordringar kräver ett långsiktigt perspektiv, analys, komptenta handläggare och ett värdebaserat arbetssätt. Sammanfattningsvis arbetar Hoist Finance på en växande och lönsam marknad. Vi är fokuserade på att öka vår effektivitet och arbeta målinriktat. Baserat på vår nya operativa modell kommer vi att harmonisera våra kärnprocesser och utnyttja våra kompetens- och skalfördelar. Genom vårt produkt- och tjänsteutbud kommer vi fortsätta utveckla vår position som den betrodda omstruktureringspartnern för europeiska banker och finansiella institut på våra prioriterade marknader

Klaus-Anders Nysteen

VD och koncernchef

Hoist Finance AB (publ)

 

Ring mig

Ring mig senare